გურული კილო


There are currently 0 names in this directory beginning with the letter Რ.

There are no entries in this directory at the moment


 

სერგი ჟღენტი, გურული კილო, გამოკვლევა, ტექსტები, ლექსიკონი.

თბილისი, 1936 წ.

სერგი ჟღენტის მონოგრაფია „გურული კილო“ გამოიცა 1936 წელს. ნაშრომი შედგება გურული კილოს გრამატიკული ანალიზის, ტექსტებისა და მცირე ლექსიკონისგან.

ლექსიკონში შესულია ავტორის მიერ სხვადასხვა დროს ჩაწერილი სიტყვები. გარდა საკუთრივ გურული ფორმებისა, წარმოდგენილია მეგრული, ლაზური, თურქული სალექსიკონო მასალა, ვრცლადაა განმარტებული ეთნოგრაფიული ხასიათის სიტყვა სტატიები, გვხვდება ცალკეული ეტიმოლოგიები.

ელექტრო ვერსია მოამზადა მანანა ბუკიამ