ლეჩხუმური დიალექტის ლექსიკონი

შემდგენლები: ი. გიგინეიშვილი, ვ. თოფურია, ი. ქავთარაძე

There are currently 8 names in this directory beginning with the letter -.
-თმინ
თანდებ. -თვის: ხალხითვინ.

-თქვა
სხვათა სიტყვის ნაწილაკი, იხმარება I პირის -მეთქი ნაწილაკის ნაცვლად: მეიტანეთ-თქვა.

-იზა, -იზდა
ნანათესაობითარი ვითარებითის დაბოლოება, უდრის -თვის თანდებულს: იმიზა, იმიზდა იმისთვის; გულიზა გულისთვის.

-ითინ
მოქმედებითი ბრუნვის დაბოლოება (-ით-ი-ნ): სუროთინ იყო დაფარული; იმითინ ვრეცხავთ.

-კე
თანდებ. -კენ: ჩთილოეთისკე.

-ყე
ნაწილაკი. გამოხატავს მიცემითში სუბიექტისა და სახელობითსა და მიცემითში დასმული ობიექტის მრავლობითობას: მათ უთხრობიაყე უთქვამთ; მათ იმდონი შოუნახამსყე, უფუჭდებაყე; მასწავლებლები სკოლაში დავტოვეყე.

-ჩი
თანდებ. -ში: იმაჩი − იმაში.

-ჯენ
ჯერ: ორჯენ, სამჯენ, სამივეჯენ, ხუთჯენ.

Don`t copy text!