მთის კილოთა ლექსიკონი

There are currently 62 names in this directory beginning with the letter ე.
ებურ
(<ებულ): ნაბდებურ ჴ. ნაბადივით; ქორებულ ჴ. ქორსავით; ფანდურებულას, ისრებულად (ჴევს. მას.).

ეგ, ჲეგ
თ. ასე ეძახის თუშეთში ცოლი ქმარს: „ჲეგ არ არსა მანდა“ (თ. ჩემი ქმარი ხომ არ არის მანდ?), „იმაგას უთხარით“ (ჩემ ქმარს უთხარით) „მაგამა თქვა“ (ჩემმა ქმარმა თქვა) და მისთ.

ეგემც
ნ. აგება. ეგი ჴ., ეგე, მაგ, ეგა, ეგა-დ’ ეგი ჴ. მართალია, სწორია.

ედეზი
ნ. ადეზი.

ეეწ, აწ
ჴ., ეხლანის მოჴ., ჲაწ, ჲახლ თ., ეეწავ ჴ. ახლავე, ეეწიდგე, ეწიდგე ამას იქით, ამიერითგან.

ევჰუ
შორისდებული ვისიმე შერცხვენი გამოსახატავად (ჴ. მას.). ნ. ეჰუ.

ეზაყებოდა
ფშ. ნ. ზაყ.

ეზო
ჴ. ბოსლის წინ (ე.ი. სახლის ქვემო სართულის წინ) ბანით დახურული ადგილი, წვიმისაგან დაფარებული (ქარიპანი მხოლოდ ჭერხოს აქვს). კართანა თ. გუდამაყარში ბოსელი ანუ გომური (სახლის ძირს, სულ ქვეშ (ეზო, შინა და კალო).

ეკალ-ძმარი
ფშ. ნ. ესკალ-ძმარი (ჴ.).

ეკალა
ნ. კუტ-ეკალა.

ეკალდამა
ჴ. აკლდამა. ნ. კალდამა.

ეკვირება
ნ. კვირება.

ელალე
თ. გარეკე (საქონელი). ნ. ლალვა.

ელდ-ელდად
ჴ. „ჩქარ-ჩქარა, რუსები რო იტყვიან ვნეზაპნო“ (ბეს.).

ელვა
ჴ., ფშ. მეხი. დაელნება, დეელნება ჴ. დაელვება (ჴ. მას.) არც „მეხი“ და არც „მედგარი“ არ იციან ხევსურეთში, შდრ. თვალის დაცემა ჴ., ფშ.

ემა და ემ
იამა და აიმ (ჴ. მას.).

ემანდჲ
მოჴ. ნ. ანდე.

ემზოგვნეს
ნ. დამზოგება.

ემოგემოდ
თ. ნ. ამოგემო.

ენა
ნ. გველთენა-ბალახა.

ენა-კაჭალა
ჴ. (შატ.), ფშ., გუდ. ნ. კაჭალა.

ენა-მაწიკელა
მთ., მოჴ., ნ. კაჭალა.

ენა-ჩლიქი
თ. ნ. ჩლიქი.

ენა-წყლიანი
ფშ. (რაზ.-ჭყ.) „მჭევრმეტყველი, მშვენიერი მოლაპარაკე, ენამჭევრი“. მიმიწერია: არ იხმ., არ არის ჩვეულებრივი ფშაური სიტყვა.

ენათმზიდავი
ჴ. მაბეზღარი. ნ. კაჭალა.

ენიაზების
ჴ., თ. ნ. ნიაზი.

ენკენიისთვე
ჴ. სექტემბერი (ჴ. მას.).

ენძალაი
მოჴ. ნ. ანძალი.

ერ-ი
მთ.: ცის ერზე დაჩნდა კაციო (მრ., მლეთე).

ერაწი
ჴ. (რაზ.-ჭყ.) „პატარა ქვაბი“ (რვალისა, თუჯისა), ჩალხანა. ერაწუნაჸი თ. პატარა ქვაბი.

ერბო-ჭიმური
მოჴ. ნ. ჭიმური.

ერბოან ყვაჸი
თ. ნ. ჴალ-ერბო.

ერბოვანა
ჴ. (არხ.) ბალახია.

ერდო
ჴ. (შატ.), საკვამი ჴ., ერდო თ. ასაჴედ-ჩამოსაჴედი: თავისუფლად დატოვებული ალაგი ჭერში, სადაც შუადან ბაშტეს ჩადიან, ან ჭერხოს ადიან. ნ. შუკუმი, საკვამი. ხევსურული საკვამიდან კვამლიც გადის გარეთ და სინათლეც ჩამოდის შიგნით.

ერეჯიბი
(ბაჩ. „დ.“, 48) თავი ჴირიმი (თოფია).

ერთკან
ჴ. (მიღმაჴევი), ფშ. ერთად.

ერთკვადი
(ერთკვადის, ერთკვადს) თ., ერთსხვა ჴ., ერთურთი ფშ., ერთკვად უნ თ. უყვართ ერთმანეთი.

ერთმანერთის შურას
მთ. ნ. შურას.

ერთსხვა
ჴ. ერთმანერთი. ნ. ერთკვადი.

ერთხან
ჴ., ერთხალ გუდ., მთ., მოჴ., ერთხენ თ. ერთხელ.

ერთხელაც არის
(ყ. 593,11).

ერობა
მთ., მოჴ., ფეხონი ჴ., ფიხონი ფშ., (ანჯმობა თ.), საანჯმო თ.

ერომტრიალი
(ყ. 786,3 ქვ.) ნ. ორომტრიალი.

ერული, ერულის ქვა
თ. წისქვილის ქვა, ნ. წისქვილი.

ერქვანა
თ., ერქონაი მოჴ., ვერქვანი ჴ. (ორ-ტოტიანია) ერქვანი, გუთნის ხელის მოსაჭიდი. ნ. ორ-ჴელა.

ეს არის, ეს-ეს არის
ეს არის ეხლა სადილი სჭამეს (ყ. 282,2, ქვ.).

ესი
ჴ. ეს, ესე; ემას ამას, ესრე ესრე, ასე (ჴ. მას.).

ესკალ-ძმარი
ჴ., ეკალ-ძმარი ფშ., ესკმარძალა ჴ. (შატ.), კოწახური თ.

ესკალა
გუდ., მთ., მოჴ., ფშ., ჴ., თ. ასკილი, ეკლებიანი მცენარე-ბუჩქი, დიდი თხილის ოდენა კაკლები აქვს, რომლებშიც წვრილი თესლებია.

ესხტი
მდ. აფხუშურა მოდის ესხტად, ლამაზად, წმინდა-წყლიანი (ვაჟა, „ივერია“, 1886, № 42). მე კითხვის ნიშანი დამისვამს, ალბათ კორ. შეცდომაა.

ეფერება
მოჴ., ჴ., თ. ნ. ფერი.

ექვსვის
ნ. შექვსვა.

ეყუდა
ჴ., თ., ფშ., ნ. ყუდება.

ეყუთნის
ნ. ყუთნ.

ეშმა
ჴ., ეშმაჸი თ. ეშმაკი.

ეშმაკუჭა
ჴ. (რაზ.-ჭყ.) „ოფოფი“. ორფაფა მოჴ., ოფოფაჸი თ.

ეშმიში
თ. (<ეშმისი) გადარეული.

ეხამუხება
ნ. ხამუხი.

ეხი
ჴ., ფშ. გამოქვაბული კლდე, ვეხი გუდ., რუხი თ., ქოხი მოჴ., ეხი, კვარიხი ფშ. (არა ეხში, როგორც ჭყონიას აქვს).

ეხლად
ჴ. ახლა, ეხლადაც ახლაც (ჴ. მას.), ეხლანის მოჴ. (ყ. 143,14 ქვ.) ეხლა, ახლა, ეეწ ჴ., ჲაწ, ჲახლ თ.

ეჴარების
თ. ნ. ჴარობს.

ეჰუ, ეჰუუ
ნ. აჰუ.

აკაკი შანიძე, მთის კილოთა ლექსიკონი

ლექსიკონში შესულია ის სიტყვები და განმარტებები, რომელიც ავტორმა მოიპოვა 1911 და 1913 წლებში ჩატარებული მივლინებების დროს.

აკაკი შანიძე, თხზულებანი, ტ. 1, თბილისი, 1984 წ.

ელექტრო ვერსია მოამზადა მანანა ბუკიამ

Don`t copy text!