მთის კილოთა ლექსიკონი

There are currently 29 names in this directory beginning with the letter ჟ.
ჟალა
ფშ., ჯალა ჴორ., გუდ., მთ., ფიტი ჴ. ცუხი, გაწურული თაფლისაგან დარჩენილი ჴოტი.

ჟამ-კარი
ფშ.: „სულ ამერია ჟამ-კარი“ (ფშ.), „ჟამ-კარი ვერ ქნეს“ ჴ. საქმე ვერ მოაგვარეს, ვერ მოიცალეს.

ჟამი
ჴ. (სიტყვა იკუმშება: ვაჟები წიგნი ჟმისა).

ჟამის საწირი
ჴ. „დილას კიდე ღამის მთეველ ჟამის საწირს მიიტანს სამს ქადას, ცხრას ზედ საკვირაოს“ (ჴ. მას. 122,28).

ჟამის წირვა
ფშ., მთ., მიცვალებულის მოსახსენებლად რომ აწირვინებენ (მთ.); წირვა მიცვალებულთ სულის მოსახსენებლად, რუს. „ზაკაზნაჲა აბედნჲ“ (რუს. თარგმანი ეკუთვნის სოფ. ეკვენა ფშავის მღვდელს სამადაშვილს). ჟამის წირვა ჴ. ლუდის კურთხევა ხატში: თასებს აავსებენ, ანთებულ სანთლებს დააკრავენ და იხუცებენ. სანამ ხუცესნი და ჴელოსნებიჟამ-ნაწირ თასებს არ გამოსწურვენ, დანარჩენი ხალხი ვერც დაჯდება და ვერც არას დალევს. ახლები დაჩოქილნი არიან. სასმლის დაჴურთხევა თუშეთში არ იციან.

ჟანტ-ი
ჴ., თ. სველი. ჟანტი გუდ. მძიმე (კაცი, ხარი, ცხენი), ზანტი (?).

ჟანტა-მშრალა
ჴ. კენჭის ყრა (ორს შუა) კოჭაობაში. ნ. კოჭაობა.

ჟერა
ჟერს ჴ. ჟღერს: კლდეში თოფის ხმას ბანს აძლევს, რო ჟღერს წრიაპის წვერია (ჴ. მას.).

ჟერება
ჴ. ჟღერდება. ჟერება დროშაისა ჟღერება დროშისა, რომელსაც შებმული აქვს საჟღარუნებელი ზანზალაკები (ჴ. მას.).

ჟერნება
ფშ. (რაზ.-ჭყ.) „რამდენიმე კაცის ერთად ხმამაღლა მღერა“.

ჟივილ-ჴივილი
ჴ. დგას ერთი ჟივილ-ჴივილი (ჴ. მას.).

ჟივონიკა
ჴ. (არხ.), ჟიუნა ჴ. ჩიტია, თავი წითელი აქვს. თავ-წილა თ. (?) ნ. ჭიჭოლია.

ჟინა
თ. (ჩაღმებში) ფიჭვის წვრილი ფოთოლი, ქაცვები, წიწვი (ზოგის თქმით ფიჭვის ტოტი).

ჟინჟილო
თ. გულზე ჩამოსაკიდებელი ვერცხლის სამკაულები, ერთად ასხმული.

ჟინჟლი
ფშ. (რაზ.-ჭყ.) , ჴ., თ. „თითქო საცერში ცრიანო, იმგვარი წვიმა“, ჟინჟრი, ჟინჟღრი მთ., ჟინჟღლი მოჴ.

ჟინჟრ, ჟიჟრ
ნ. ჟიჟრიბინდი.

ჟიპან
რას ჟიპანებ – რას სტყიპინებო, ამიხსნა ბესარიონმა. ამაჟიპანდი, მერცხალო (ჴ. მას.).

ჟიჟინი
ჴ. ფანდურის ხმა. ამოჟიჟინება ჴ. ა) ჯეჯილისა და ბალახის ამოსვლა. ბ) წყაროს ამოჩუხჩუხება.

ჟიჟმატი
მთ. წვრილი (კაცი, საქონელი). საპირისპიროა მსხვილი. ნ. ჭყიოტმატი, ჭიჭყმაჭყი.

ჟიჟოლია
მოჴ. ნ. ღობე-მძვრალა.

ჟიჟრიბინდი
ფშ., დილ-ბინდი გუდ., რიჟ-რაჟი. იჟიჟრიბინდა (ვაჟა 108,8 ქვ.) გარიჟრაჟდა. იჟიჟრა გუდ., იჟინჟრა გუდ., მთ.

ჟიუნა
ნ. ჟივონიკა.

ჟოლი
(1) თ. (ჩაღმებში და გომეწარში), შალშავი (პირიქითში: შერშა) მოცვი.

ჟოლი
(2) ჴ. ჟოლო. ნ. ჴვაფა.

ჟუკჟუკაჸი
თ. ბრჭყვიალა რამ.

ჟღა-ჟღავი, ჟღავ-ჟღუვი
გუდ., მთ., მოჴ.., (ყ. 27,3) ლაყბობა, ხმაურობით საუბარი; ყვირილი, ხმაურობა.

ჟღეთვა
თ. დატევება. ნუ მიჟღეთ თ. ნუ მეტევები, ნუ მიწყრები. რას მეჟღეთები თ.

ჟღვენა
ნ. გაჟღვენა.

ჟღვლემა
თ. ღეჭა. ოჭს ჟღვლემს თ. კევს ღეჭს.

აკაკი შანიძე, მთის კილოთა ლექსიკონი

ლექსიკონში შესულია ის სიტყვები და განმარტებები, რომელიც ავტორმა მოიპოვა 1911 და 1913 წლებში ჩატარებული მივლინებების დროს.

აკაკი შანიძე, თხზულებანი, ტ. 1, თბილისი, 1984 წ.

ელექტრო ვერსია მოამზადა მანანა ბუკიამ

Don`t copy text!