ხევსურული დიალექტის ლექსიკონი

შემდგენლები: გიგინეიშვილი ი., თოფურია ვ., ქავთარაძე ი.

There are currently 66 names in this directory beginning with the letter მ.

მა-
იგივე მო- პრევერბია.

მაგთვენი
(< მაგ-ოდენი) მაგდენი.

მაგრა, მაგრე, მაგრემ
მაგრამ.

მადენა
ა) მოდენა: სისხლ მაზდენივ − სისხლი მოსდენია, გამოსვლია; ბ) გაგონება, მოსმენა: მეედინა ძახილი.

მაედით
მოდით.

მავ
მოვა; მავი − მოვიდა.

მავლიეს
მატარეს.

მათრა
მოთრევა: მავსთრითავ − მოვათრევთო.

მაკეთე
მოკეთე, მოყვარე, ნათესავი.

მაკეთეობა
მოკეთეობა. მოყვრობა.

მაკვლევა1
მოკვლევინება: არავინ მაუკვლევავ.

მაკვლევა2
მოკვლევა. მოკითხვა, მოძებნა, მონახვა, შეპირება: მაიკვლევენ მთიბლებს.

მალალვა
მოლალვა, მორეკვა, მოდენა.

მალედავ
ადრიანადვე.

მამანი
მრ. მამაკაცნი.

მამიედით
მოდით ჩემთან.

მამისახლი
მამის სახლი, საიდანაც გამოთხოვილია ქალი.

მამკალი
მომკალი, მკელი; მრ. მამკალნი მკელთა ნადი.

მამროვანი
მამაკაცთა ჯგუფი, მამაკაცები, მამათა სქესისანი.

მამული
სახნავ-სათესი მიწა.

მამჩალნი
მრ. დარჩენილნი.

მანდელი
მანდილი, ქალის გრძელი ოთხკუთხედი თავსაფარი შავი ან ლურჯი ცალპირა შალის ქსოვილისა, ნაქარგკიდურებიანი.

მანდლიანი
მანდილიანი, მანდილოსანი, ქალი, ვინც მანდილს ატარებს.

მანდობება
მონდომება, დაპირება, განზრახვა: მაუნდობებავ − დაუპირებია.

მარჴილის უბე
იგივეა, რაც სერკვი (იხ.).

მასდობნივ
შორისას მავლა მასდობნივ − იძულებული გამხდარან შორიდან შემოევლოთ.

მასჩან
მორჩნენ (რასმე), გაათავონ (იხ. სჩ).

მასწრობა
მოსწრება: მაასწვრან − მოასწრონ; მავასწვერივ − მოვასწარიო.

მაქაცი
გრაკლა, დაბალი ტანის ბუჩქის მცენარე.

მაქცევა
გაქცევა (ბევრისა): მაიქცნეს − გაიქცნენ

მაღება
მოღება, მოტანა: მაიღე − მოიტანე.

მაში
მაშინ; მაშივე − მაშინვე.

მაშორდომა
მოშორება, მოცილება: მაშორდომივ − მოშორებია.

მაწვდა
მოწოდება: მამაწვადეს − მომაწოდეს.

მაწირვა
დატოვება (ბევრისა): მაუწირიან − დაუტოვებიათ.

მაჭიკნება
მოჭერა: ჴელნ მაუჭიკნიანავ − ხელს მოუჭერდნენ ხოლმეო

მახილვა
მოხილვა, ნახვა: მაიხილა − ნახა.

მაჴდომა
მოხდომა, მოსვლა; მაგვიჴდების − მოგვივა.

მაჯარება
მოახლოება: წუხრიხან მასჯარებიყვ − საღამო ხანი მოახლოებულიყო.

მესადილე
სადილის მიმტანი.

მესახლენი
მრ. მშენებლები, სახლის ამგებნი ერთად.

მეჴენცლე
ნამგლით (ჴენცლით) მთიბავი ქალი.

მზეგადენის დრო
მზის გადახრის, მზის დასავლეთისკენ დაშვების დრო.

მზეგასვლიდგე
მზის ჩასვლის შემდეგ.

მთელავი
დასველებული ახალმოქსოვილი შალის (ტოლის) დამრბილებელი, მომთელავი.

მთელი
ცოცხალი; სულ.

მთხილი
ფრთხილი: მთხილა[დ] ფრთხილად.

მი
(< მინდა): არც მი ეგი − არც მინდა ეს.

მიდენა
(მისვლა) სმენა, გაგება: ენა მიზდენივ − ენა ესმოდა თურმე.

მივ
მივა; მივი − მივიდა.

მილალნა
მიგზავნა; მირეკვა, მიდენა.

მიღება
მიტანა: მიიღებენ მიიტანენ.

მიხქადიან
ემუქრებიან.

მიჯდომა
მივარდნა, ცემა, მიხტომა: ეშმა მიაჯდა ეშმასა − ეშმაკი ეშმაკს მივარდა, ეცა.

მოკლე
მოკლედ, მოკლე დროში, ჩქარა.

მოკმეჭა
მოკბეჩა.

მოქცევა
იგივეა, რაც მაქცევა (იხ.): მოქცეულან − გაქცეულან.

მოყვარე
სატრფო, საყვარელი.

მუშანი
მრ. ნადი, მამითადი (დამხმარენი მატყლის ჩენასა და სხვ.).

მუჯი
მუნჯი.

მყოლი
პატარძლის მხლებელი, მაყარი; მრ. მყოლნი, მყოლები − მაყრიონი.

მცეს
მცემეს.

მწურე
საქონლის შარდი.

მჴარო
მხარე.

მჴრის ქცევა
მხარის აქცევა, კვალის აცდენა: მჴარ უქციათავ მდევარსავ.

მჴრის წევით
მხარში შედგომით, იღლიაში მხრის მიცემით.
Don`t copy text!