ხევსურული დიალექტის ლექსიკონი

შემდგენლები: გიგინეიშვილი ი., თოფურია ვ., ქავთარაძე ი.

There are currently 24 names in this directory beginning with the letter წ.

წაედი
წადი.

წავ
წავა.

წამავი
წამოვიდა.

წამალალვა
გაგზავნა: წაულალავ − გაუგზავნია.

წამალალვა
გამოგზავნა: წამაელალ − გამოეგზავნა.

წამატანიება
წამოღებინება, მოტანინება: წამაატანიას − მოატანინოს.

წაოლ
წავალ.

წატანა
წაღება: წაიტანენ − წაიღებენ

წაუოლავ
წავუვალო, წავყვებიო (ცოლად).

წაყრა
გახდა: წაეყარ... ტყავი, ჩოჴა გაეხადა.. ტყავი, ჩოხა.

წეედი
წადი.

წევა
წვევა, დაპატიჟება.

წელწადი
ახალი წელი: წელწადშამაეს წუხრას − ახალი წლის შემოსვლის (დადგომის) საღამოს; წელწად წუხრას (იხ. წუხრ).

წერი
ძნის ზვინი, შეიცავს სამ წერილას (63 ძნას), ზოგან 30 სამეულს, ე ი. 90 ძნას.

წერილა
კნინ. ძნის პატარა ზვინი, შეიცავს შვიდ სამეულ (2) ძნას.

წვერი
ჩვეულებრივი მნიშვნელობის გარდა, ა) მთის თავი, თხემი: ტერღის წვერი; გ) თოფის წვერი − თოფის ლულის წვერი; გ) ტკბისვლის წვერი (იხ. ტკბისველა).

წილი
ა) კენჭისყრისას გამოყენებული ნიშანი − ბალახის ღერო ან წკირის პატარა ნაჭერი: არ ჩაუდებენ წილს − კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მიაღებინებენ; ბ) პატარა წკირი: მაქცის წილი − გრაკლის წკირი.

წილობა
მოხარშული ხორცის (პურის, ქადის) პატარა ნაჭერი.

წინ
უწინ, ძველად.

წინ-წინ
პირველად, თავში, წინაზე, უწინ, ჯერ, წინდაწინ.

წინავ
წინათ; წინავაც − წინათაც.

წიწკი
წკირი, ხის გამხმარი ტოტი.

წუხრ
საღამოზე; წუხრას − საღამოს; წელწად წუხრას − ახალი წლის საღამოს; წუხრიხან − საღამო ხანს, საღამო ჟამს.

წუხრეულანი
მრ. საღამოს ნადი. თავიანთი სამუშაოდან დაბრუნებული ქალ-ვაჟები საღამოს შეგროვდებოდნენ და კარისპირის ყანის მკაში მომხმარებოდნენ ვისმე.
Don`t copy text!