ხმის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში


There are currently 1851 names in this directory

Please select a letter from the index (above) to see entries

შემდგენელი ლევან ვაშაკიძე

რედაქტორი პროფ. მერაბ ჩუხუა

რეცენზენტი ნატალი რაზმაძე

თბილისი 2020