ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი

ქართული ენის განმარტებითი
ლექსიკონი

(გამოიცა 1950-1964 წწ)