ხმის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში

There are currently 22 names in this directory beginning with the letter თ.


თოთქოლი
შეშფოთებით, აღელვებით გამოწვეული მოძრაობა და ყრუ ხმაური

თუხთუხებს
ხმაბაძვ. თუხთუხი გააქვს, თუხ-თუხით ხმაურობს, – ფუხფუხებს

თუხთუხი
ხმაბაძვ. მოსქო სითხის დუღილის დროს ყრუ, ნაწყვეტ-ნაწყვეტი ხმაური

თქარა-თქური
 ხმაბაძვ. ცხენისა და მისთ. ფეხის ხმაური ჭენებისას – ჩვეულებრივ, ტალახში, – თქარუნი

თქართქარი
ხმამაღალი სიცილი, ხარხარი ბევრისა

თქარუნებს
ხმაბაძვ.  თქარუნის ხმას გამოსცემს ჭენებისას

თქარუნი
ხმაბაძვ. ცხენის ფეხის ხმა ჭენებისას, – თქარა-თქური

თქაფა-თქუფი
ხმაბაძვ. იგივეა, რაც თქარა-

თქაფანი
ხმაბაძვ. იგივეა, რაც თქაფუნი

თქაფუნი
ხმაბაძვ. წყალში გავლისას, წყლის დაღვრისას ან მასში რაიმეს ჩავარდნისას გამოცემული ხმა

თქაშა-თქუში
1. 

თქერა
ხმაბაძვ. იგივეა, რაც თქარა-თქური, თქარუნი

თქვა
სიტყვიერად გამოხატა, გადმოსცა აზრი, – სიტყვიერად აღნიშნა რაიმე, წარმოთქმა

თქლაფა-თქლუფი
თქვლეფით ჭამა; თქვლეფით ჭამის ხმა

თქლაფუნი
ზედაპირზე რისამე ბრტყლად დაცემის ხმა

თქონთქოლი
კუთხ. (ქიზ.) ჩოჩქოლი

თქრიალი
იგივეა, რაც ჩხრიალი

თქური

თხიპინი,
თხიფინი

თხლაშა-თხლუში
ტალახში წყალში ფეხების ცემის ხმა

თხლაშანი
ხმაბაძვ. გამეტებით სილის გარტყმის ხმა; „ლაწანი, ტკაცანი“

შემდგენელი ლევან ვაშაკიძე

რედაქტორი პროფ. მერაბ ჩუხუა

რეცენზენტი ნატალი რაზმაძე

თბილისი 2020

Don`t copy text!